PREHISTORIA
SZLAK BURSZTYNOWY
PRAWA MIEJSKIE KOBYLEJ GÓRY
GMINA POD ZABORAMI
II WOJNA ŚWIATOWA

        Pierwsze wzmianki o Kobylej Górze pojawiły się bardzo wcześnie, bo w XIV wieku. Jednak obszar ten był zamieszkany już w okresie paleolitu czyli 7000-8000 lat p.n.e. W oddalonym o 3 km Bierzowie znaleziono siekierkę krzemienną, we wsi Mostki odnaleziono narzędzia wykonane z krzemienia, zaś w miejscowości Zmyślona Ligocka siekierkę chloromelanitową. W samej Kobylej Górze odkryto skarb przedmiotów z brązu, który datuje się na około 800-400 lat przed nasza erą, co jest dowodem, że obszar ten był również zamieszkały w okresie kultury łużyckiej.

        Przez obszar Kobylej Góry przebiegał szlak bursztynowy. Kupcy, którzy najkrótszą drogą chcieli dotrzeć do wybrzeży Bałtyku, po przeprawieniu się przez Odrę w rejonie wysp i brodów Starego Wrocławia, a następnie po przekroczeniu Widawy w rejonie Dobrej ruszali dalej na wschód między środkową a wschodnią częścią Wzgórz Trzebnickich trzymając się północnych stoków tych wzgórz ponieważ dalej na północy rozciągała się bagnista dolina dopływów Baryczy. Przechodzili następnie w rejon Wzgórz Ostrzeszowskich, którą zapewne przekraczali również przez Bramę Sycowską kierowali się ku Wyżynie Kaliskiej.O tym, że w tym regionie przebiegał szlak bursztynowy świadczyć mogą znaleziska importów rzymskich.

        Na podstawie zachowanych dokumentów z pierwszej ćwierci XV wieku można wyciągnąć wniosek, iż Kobyla Góra posiadała prawa miejskie i posługiwała się własną pieczęcią, której wygląd niestety nie zachował się do naszych czasów . Statut miasta, Kobyla Góra posiadała do 1793 r., kiedy to w efekcie drugiego rozbioru Polski, znalazła się pod zaborem pruskim. Pomimo swego statutu miejskiego Kobyla Góra przypominała raczej wieś, a jej ludność przeważnie zajmowała się rolnictwem i obowiązana była do odrabiania pańszczyzny na gruntach właścicieli. Rzemiosło i produkcja odgrywały pośrednią rolę w wytwarzaniu dochodu. Istniało tutaj kilka młynów usytuowanych na przepływających przez miasto rzeczkach , browar o którym mówią źródła z XVI wieku oraz gorzelnia wymieniona w XVIII w. Ponadto w pobliskim Myślniewie istniała huta produkująca żelazo. Kobyla Góra była miastem targowym co nie pozostawało bez znaczenia na dochody. Pierwszy dokument Zygmunta Starego z 1509 r. wymienia dwa doroczne targi w dniach 15 czerwca i 28 października, poza tym ustalono, ze targ będzie odbywał się w każdą sobotę. Zabudowa przestrzenna miasta rozwijała się wzdłuż drogi wiodącej z Ostrzeszowa do Sycowa. Pośrodku znajdował się rynek w kształcie kwadratu, wzdłuż boków którego znajdowały się zabudowania. Zabudowa wokół rynku była ciasna, a domy przylegały do siebie. Pozostała zabudowa była nieregularnie rozrzucona.

        W okresie zaborów Kobyla Góra była świadkiem trzech zrywów zbrojnych. Pierwszy w 1806 r. , spowodował przyłączenie tego obszaru do Księstwa Warszawskiego. Drugim był zryw nie tyle o obliczu patriotycznym, co raczej społecznym. W końcu marca 1848 r. na terenie gminy miał miejsce bunt chłopski, którego ośrodkiem była Kobyla Góra. Bunt ten na czele którego stał chłop z pobliskiego Myślniewa Tomasz Sikorski, wywołany został złą sytuacją ekonomiczną okolicznych chłopów , jaka zaistniała po przeprowadzeniu uwłaszczenia. Chłopi napadali kolejno na dwory w Myślniewie, Ligocie, Olszynie, Rogaszycach, Parzynowie i Bierzowie, wypędzając miejscowych właścicieli ziemskich i dzieląc ziemie między siebie. Rebelia chłopska trwała tydzień, po tym okresie rozruchy zostały stłumione przez wojsko pruskie w potyczce pod Kochłowami, w czasie której doszło do bratobójczej walki między rebeliantami chłopskimi a chłopami z Kochłów. Kolejny zryw miał już charakter patriotyczny i miał miejsce w okresie Powstania Wielkopolskiego. Był to jedyny narodowowyzwoleńczy zryw zbrojny w okresie zaborów, który zakończył się sukcesem , trwał niespełna dwa miesiące od 27 grudnia 1918 r. do 16 lutego 1919 r.

        W okresie międzywojennym Kobyla Góra nadal pozostała gminą, która wchodziła w skład powiatu ostrzeszowskiego obejmując swym zasięgiem 14 gromad (gromada to nie tylko wsie, ale również osady i kolonie). Latem 1939 roku na terenie gminy dało się zauważyć wzrastający niepokój oraz przekraczanie granicy przez miejscową ludność. W sierpniu przystąpiono do formowania Batalionów Obrony Narodowej. Siły niemieckie natarły z pobliskiego Sycowa. Do pierwszej wymiany strzałów na naszym terenie doszło pod Pisarzowicami, gdzie poległ niemiecki żołnierz, za co Niemcy zemścili się podpalając budynki polskich chłopów. Do kolejnej potyczki doszło we wsi Bierzów. Już w październiku okupanci wysiedlili miejscowych Żydów. Pod koniec 1939r. zaczęto wysiedlać również Polaków. Na opuszczone przez nich domy i gospodarstwa sprowadzono Niemców znad Morza Czarnego i z krajów bałtyckich. Polacy byli również wysyłani do pracy w Niemczech na tzw. roboty, wielu trafiło do więzień i obozów koncentracyjnych. Dzień przed wyzwoleniem przez Armię Czerwoną 20 stycznia w Ostrzeszowie hitlerowcy dokonali barbarzyńskiego mordu na kilkudziesięciu Polakach, w tym jednym mieszkańcu gminy. Była to tzw. krwawa sobota. Następnego dnia, 21 stycznia 1945 r. , rankiem do Kobylej Góry wjechały wojska sowieckie .